Quy định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Trường Đại học Lương Thế Vinh

Thứ năm, 23/06/2022 | 10:58

Trường Đại học Lương Thế Vinh được thành lập theo Quyết định số 259/2003/QĐ-TTg, ngày 05/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ, có trụ sở tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

Trường Đại học Lương Thế Vinh được thành lập theo Quyết định số 259/2003/QĐ-TTg, ngày 05/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ, có trụ sở tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Sứ mạng của Nhà trường được xác định là cơ sở đào tạo đa ngành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo định hướng ứng dụng, đổi mới, sáng tạo.

logo-dh-luong-the-vinh

Hội đồng Trường Đại học Lương Thế Vinh quy định vi quản lý của các đơn vị trong Nhà trường nhằm sự xác định rõ phạm vi, giới hạn hoạt động cho từng đơn vị với mục tiêu rõ ràng, công khai trong công việc, tao điều kiện thuận lợi nhất cho người học dề dàng tiếp cận tới các dịch vụ đào tạo trong trường. Các Viện, Phòng Khoa, Ban có chức năng nhiệm vụ tiếp công dân sau đây:

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông (TS&TT): Mục đích của phòng là giúp Hiệu trường trong công việc tuyển sinh gắn với truyền thông quảng bá cho trường. Phòng chịu trách nhiệm trươc BGH và người học về những thông tin quảng bá để thu hút người học kể từ khi họ nhập học cho đến khi ra trường. Phạm vi quản lý của phòng kế từ khi quảng bá giới thiệu về trường, xây dựng đề án, kế hoạch tuyển sinh, thu nhận hố sơ của người đăng ký nhập học và bàn giao danh sách cho phòng đào tạo và các đơn vị có đào tạo theo Kế hoạch tuyển sinh

Phòng Quản lý đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp

Phòng Quản lý đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp (ĐT&QHDN) Mục đích thành lập phòng là nhằm giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ quá trình đào tạo theo quy định của Bộ. Chiu trách nhiệm hoàn toàn trước BGH và người học về tinh pháp lý, hiệu quả về chất lượng trong quá trinh học cho tới khi cấp bằng tót nghiệp cũng như theo dõi quá trình trưởng thành của họ sau khi ra trường. Phạm vi quản lý của phòng, bao gồm 3 bộ phận

a. Quản lý quá trình đào tạo, kể từ khi xây dựng kế hoạch đào tạo, tiếp nhận sinh viên (con người và hồ sơ) phân chia lớp học và tổ chức quá trình đào tạo theo đúng quy định của trường và của Bộ

b. Quản lý đời sống tinh thần của sinh viên

c. Quan hệ với doanh nghiệp: thông qua vị trí công tác của sinh viên sau khi ra trường, thiết lập mối Quan hệ vơi doanh nghiệp, từ  đó nắm bắt được nhu cầu của DN và SV để giúp cho việc cải tiến chương trình nội dung, phương pháp đào tạo của nhà trường thích ứng vói thị trường.

Phòng Tổ chức – Hành chính – Pháp chế

Phòng Tổ chức – Hành chính – Pháp chế (TC – HC- PC). Mục đích thành lập phòng là giúp Hiệu trưởng xây dựng và duy trì một nền nếp hoạt động của trường theo một mô hình thông nhất: Tâp trung mọi nguồn lực trong hành lang pháp lý của Bộ GD&ĐT và pháp luật hiên hành, hướng tới mục tiêu chiến lược phát triển của trường Phòng chịu trách nhiệm trước BGH và người học về tính pháp lý của các văn bản nhà trường gửi tới Bộ, các cơ quan hữu quan, tác tổ chức và các doanh nghiệp; việc thực thi các văn bản pháp lý trong phạm vi của trường. Phạm vi quản lý của phòng bao gồm:

a. Quản lý về Tổ chức: bao gồm quản lý về cơ cầu tổ chức bộ máy quản lý giữa hai kỳ cải tiến ; quản lý đội ngũ nhân lực (GV và CNV) từ khi ký kết HĐLĐ, cho đến khi chấm dứt HĐLĐ

b. Quản lý hành chính: quản lý các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có phục vụ cho quá trình đào tạo

c. Quản lý về pháp chế Trên cơ sở những quy định của trường, của Bộ và pháp luật hiện hành, giám sát các hoạt động của trường, của các đơn vị, và  cá nhân người lao động; giám sát các hoạt động đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng của toàn bộ quá trình đào tạo.

pham-vi-quan-ly-1

Phòng Tài chính Kế toán

Phòng tài chính kế toán (TC-KT):  Mục đích thành lập phòng là để quản lý tài chính của trường. Phòng trưc tiếp chịu sự chỉ đạo của CT HĐT, giúp CT HĐT quản lý và sử dụng Vốn đầu tu và các hoạt động tài chính trong quá trình hoạt động. Đảm bảo về thu: thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Đảm bảo về chi: chi hợp tình, chi hợp lý và chi hợp pháp

Viện Đào tạo từ xa

Viện Đào tạo từ xa: Viện được thành lập với mục đích giúp Hiệu trưởng quản lý những người học ở nhiều điểm khác nhau dưới hình thức chủ yếu là trực tuyến (bao gồm cả đào tạo ngắn hạn). Phạm vi quản lý của Viện bắt đầu từ khi nhận danh sách và hồ sơ người học từ Phòng TS&TT, cho đến khi tốt nghiệp ra trường..

Viện quản lý đào tạo sau đại học - nghiên cứu khoa học- Quan hệ quốc tế

Viện quản lý đào tạo sau đại học - nghiên cứu khoa học- Quan hệ quốc tế (SĐH – NCKH- QHQT). Mục đích thành lập Viện là giúp Hiệu trưởng quản lý quá trình đào tạo sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) công việc Nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tê của trường,. Phạm vi quản lý của Viện bao gồm:

a. Quản lý đào tạo sau đại học (trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ). Phạm vi quản lý bắt đầu từ khi nhận danh sách và hồ sơ của người học từ phòng TS&TT, tổ chức quá trình quản lý đào tạo cho đến khi cấp bằng tốt nghiệp

b. Quản lý công tác Nghiên cứu Khoa học: Phạm vi quản lý từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá nghiệm thu để tài

c. Hợp tác quốc tế: Quản lý các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học

Quy định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Trường Đại học Lương Thế Vinh

Quy định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Trường Đại học Lương Thế Vinh

Trường Đại học Lương Thế Vinh được thành lập theo Quyết định số 259/2003/QĐ-TTg, ngày 05/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ, có trụ sở tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.
Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu nhà trường
Hội đồng trường

Hội đồng trường

Hội đồng Trường Đại học Lương Thế Vinh
Đăng ký trực tuyến